واحدهای فناور

عنوان واحد

نام واحد

مجری

تولید و استخراج کیتین و کیتوزان از پوسته میگوی موزی در خلیج فارس

آبزی سامان خلیج فارس

مریم احسان پور

طراحی سامانه هوشمند آموزشی

ایده پردازان جوان پارسی

محمدحسن محمدپور

تولید نیمه صنعتی کیت غربالگری هیپوتیروئیدی مادر زادی

هرمززیست آنزیم

رحمان مهدی زاده

دستگاه بچینگ پلانت

دستگاه بچینگ پلانت

عبدالله نصرالله زاده