رئیس مرکز رشد واحدهای فناور

نام و نام خانوادگی : دکتر تورج اسدی 

سمت: رئیس مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه

 

- سوابق علمی:

-- لیسانس خاکشناسی دانشگاه بوعلی سینا همدان

-- کارشناسی ارشد فیزیک و حفاظت خاک علوم و تحقیقات تهران

-- دانشجو دکتری فیزیک و حفاظت خاک خوراسگان ،اصفهان

 

- سوابق اجرایی :

-- مدیر آزمایشگاههای دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس

-- رییس باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس

-- مدیر طرح و برنامه و بودجه دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس

-- سرپرست حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس

-- رییس مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس